• Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
  • Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten (SSC) neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.debelte.nl verstrekte informatie, echter kan SSC niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • SSC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.
  • Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SSC.
  • SSC kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • SSC sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen (inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie). SSC is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
  • Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. SSC is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van SSC.
  • Gebruik van logo, beeldmateriaal, teksten of stukken tekst is alleen toegestaan na overleg met en toestemming van SSC.
  • De beveiliging van berichten die u per e-mail aan SSC of De Belte zendt, is niet gegarandeerd. SSC garandeert niet dat naar De Belte gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en SSC kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  • Copyright berust bij SSC.