1.0 Algemeen

1.1 Deze Algemene bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten (SSC) voor MFA De Belte, Zwarteweg 24, 8112 AD Nieuw Heeten.

1.2 Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen SSC en een bezoeker van MFA De Belte. Deze Algemene bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker wordt voor deze Algemene bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met de SSC sluit terzake van het bijwonen van een door de SSC dan wel door een derde in MFA De Belte te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in MFA De Belte bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de SSC heeft gesloten.

1.3 SSC zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in MFA De Belte naar wens van de bezoeker te laten verlopen. De SSC zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. SSC zal tevens trachten de evenementen in MFA De Belte ongestoord te laten plaatsvinden. SSC spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. SSC verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met het bestuur van SSC. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt SSC hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Alle door SSC, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. SSC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door SSC en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van SSC te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) MFA De Belte, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) MFA De Belte heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (I) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (II) in geval de bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan SSC heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan SSC om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.4 Toegangsbewijzen kunnen per e-mail of per post aan de bezoeker worden verstrekt. SSC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontvangst en tijdige levering van de toegangsbewijzen.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De bezoeker is jegens SSC gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van SSC.

3.3 De bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens SSC voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de bezoeker een direct opeisbare boete van €5.000,- per overtreding (en voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd) aan SSC verschuldigd, onverminderd het recht van SSC om van de bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in MFA De Belte

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in MFA De Belte dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van SSC gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van SSC de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot MFA De Belte worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de bezoeker onder meer verboden:

a. aan derden in MFA De Belte goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van SSC van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. (huis-)dieren MFA De Belte in te brengen;

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in MFA De Belte mee te brengen;

d. naar het oordeel van een functionaris van SSC gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen MFA De Belte in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. Drugs in MFA De Belte mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan een functionaris van SSC inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot MFA De Belte worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.4 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van SSC, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in MFA De Belte bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van SSC te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van SSC zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in MFA De Belte in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot MFA De Belte worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5 Binnen MFA De Belte geldt een rookverbod. Een functionaris van SSC is bevoegd bij weigering van medewerking van de bezoeker de (verdere) toegang tot MFA De Belte te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van SSC

5.1 Het verblijf van de bezoeker in MFA De Belte is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

5.2 SSC is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van SSC en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen SSC verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van SSC wordt onder meer uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door SSC ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) MFA De Belte en de door deze derden ingeschakelde personen;

b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van SSC gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SSC en de bezoeker betrekking heeft;

d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers of derden.

5.3 SSC is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van SSC. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van SSC onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in MFA De Belte, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/ klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen SSC en de bezoeker dienen het bestuur van SSC binnen veertien dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door SSC niet in behandeling genomen.

6.2 Reclamering is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van SSC:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen SSC en de bezoeker betrekking heeft;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal SSC het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan MFA De Belte, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de ruimtes van MFA De Belte;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van MFA De Belte;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of podium;

j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van SSC die voorziening al dan niet aan te bieden;

k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer en/of filevorming in het verkeer;

l. klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7 Persoonsgegevens

7.1  Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SSC welke op www.debelte.nl raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

7.2 De bezoeker kan door SSC gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot SSC worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van SSC

8.1 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SSC gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan SSC, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is SSC bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan SSC aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

10.1 Op deze Algemene bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en SSC is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en SSC voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter.